ระบบการทำงานของเรา

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ คุณภาพและมาตรฐาน ในการทำงานของทีมงานและบุคลากรของบริษัท ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้คัดสรรทีมงานที่มีประสบการณ์ ซื่อสัตย์ และจริงใจการการทำงานในการเข้าดูแลโครงการของลูกค้า รวมทั้งได้มีการจัดให้มีการประชุม สรุปผลการทำงาน รวมถึงการระดมสมองในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างในทุกโครงการที่บริษัทดูแล โดยทีมบริหารของบริษัทได้เข้ามาดูแลด้วยตนเองทุกโครงการ อีกทั้งได้จัดให้ผู้จัดการโครงการประชุมสรุปความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์ และวิศวกรประจำโครงการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวิศวกรอาวุโสของบริษัทคอยให้คำแนะนำ แก้ปัญหา และวิเคราะห์แผนงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด

บริษัทมีนโยบายในการจัดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยจัดผ่าน บริษัท อินโนเวทีฟ โนว์ฮาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

การอบรม สัมมนา และดูงานนอกสถานที่ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร   


ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท