บริการของบริษัท
  • บริหารโครงการ (Project Management) บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) วางแผนงานก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงงานและคลังสินค้า
  • บริการงานออกแบบทางด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และงานสถาปัตยกรรม
  • ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง และประมาณราคา Cost Control
  • CONSTRUCTION MANAGEMENT
  • CONSTRUCTION SUPERVISION
  • PROJECT MANAGEMENT
  • QUANTITY SURVEYOR
  • COST ESTIMATE

ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท