ขอบเขตการตรวจสอบคุณภาพงานและปริมาณ
   Scope of Quantity Surveyor
 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างก่อนการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา
 • ถ่ายภาพความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประกอบ สำหรับเบิกจ่ายงวดงาน
 • จัดทำรายงานสรุปการทำงานพร้อมภาพถ่าย มอบแก่เจ้าของงาน
 • ให้คำแนะนำในการตรวจสอบงานก่อสร้างแก่เจ้าของงาน

  Quantity Surveyor:

  - Project Monitoring
  - Quality Monitoring
  - Advise the Owner for the job
  - Monitoring Working Schedule
  - Payment Analysis for Contractor
  - Work Progress Reports

 

ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท