สมัครงานกับเรา
   บริษัท กำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มี สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

 ผู้จัดการโครงการ
  - อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
  - ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
  - มีประสบการณ์ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  - มีทักษะด้าน Construction Management เป็นอย่างดี
  - มีทักษะการเจรจาต่อรองดี
  - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )

 วิศวกรโครงการ
  - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )
  - ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 วิศวกรโยธา
  - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )
  - ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 *ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

วิธีการสมัคร :
ส่งรายละเอียด พร้อมประวัติการทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มาทาง
Email : support@abuild.co.th


 

ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท