ขอบเขตการบริหารและที่ปรึกษางานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา โดยโครงการส่วนมากจะมีมูลค่างานก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง ซึ่งคุณภาพงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่เจ้าของโครงการทุกคนจะเป็นกังวล อันเนื่องมาจากมาตรฐานการทำงานของผู้รับเหมา แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงาน คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง และศักยภาพในการทำงานของผู้รับเหมาเองรวมถึงการควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จทันกำหนด

ด้วยเหตุนี้การมีทีมงานบริหารโครงการและที่ปรึกษางานก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ และการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำการประสานงานการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประสานงานออกแบบอาคารเพื่อใช้ในการประกอบการประกวดราคา

2. ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ข้อมูลในการก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเบื้องต้น นโยบายและเป้าหมายของ โครงการฯ ให้ชัดเจนทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอแนะ และจัดทำให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้ได้มา ซึ่งแผนงานตลอดทั้งโครงการ

3. จัดทำข้อกำหนด นำเสนอและดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญา จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่จำเป็นทั้งโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการทั้งหมด เช่น คู่สัญญา ผู้ออกแบบอื่นๆ ในโครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างหลัก ผู้รับจ้างย่อย หรือผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น

4. ศึกษา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบงาน และเสนอความเห็นให้ โครงการฯ ใช้ประกอบการตรวจรับงานในขั้นตอนต่างๆ

5. กำกับ เร่งรัด และนำเสนอปรับแผนงานต่างๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

6. ดูแลงานโครงการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และยังคงรับผิดชอบต่อโครงการฯ ต่อไปจนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่างๆ ของโครงการฯ สิ้นสุดความผูกพันหรือภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญาและหมดระยะเวลาประกันทุกสัญญา


Scope of Work

Consult and Construction Management Phase:

1. Pre - Construction Period
- Master Schedule
- Tender Process
- Tender Evaluation

2. Construction Period
- Project Monitoring
- Project Planning
- Quality Control
- Construction Problem Solving
- On-site Coordination
- Advise the Owner for the job
- Monitoring Working Schedule
- Payment Analysis for Contractor
- Work Progress Reports
- Implementing the job

3. Post Construction Period
- Claim Analysis
- Evaluation and Negotiation of Change Orders
- Project Check List
- Check Work Defects

 

ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท