เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ในการเป็นผู้นำทางด้าน การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ

ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน เป็นเวลานานในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการบริหารโครงการและ ควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการขนาดใหญ่ มาเป็นเวลานานด้วยคำมั่นสัญญา และ การยึดมั่นในคุณภาพ การทำงานของบริษัท จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จะสามารถนำพา โครงการของท่านให้ประสบความสำเร็จดังที่ได้มุ่งหวังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือความพึงพอใจของท่านเป็นอันดับแรก

คณะทำงานของบริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบด้วย บุคลากรทั้งวิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร วิศวกรเครื่องกล และสุขาภิบาล รวมกับสถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้บริการบริหารและควบคุมโครงการมากกว่า 15 ปี โดยมีผลงานทั้งในด้านของบริษัท และผลงานส่วนบุคคล เป็นที่ยอมรับของวงการ เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ vision

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ

พันธกิจ mission

มุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้แก่ทุกคนในองค์กร เพื่อให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า

ทีมบริหารของบริษัท

นายรังสรรค์ เกียรติยศ
ใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master Degree of Business Administration (M.B.A) (Marketing)
Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายศุภโชค ตันติพงศ์เกิดสุข
ใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รป.ม. )
Master of Public Administration (M.P.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท